top of page
blog_background 1 (1).png

Spiceup KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No: 43 K:6 D:6 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Crino Yazılım Pazarlama Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir

2. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirkete açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve hukuki sebepler başta olmak üzere amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel Verileriniz; Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hizmet satın aldığımız iş ortaklarımıza, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Bulut Hizmetler Kapsamında Yurtdışına Aktarılması

Müşterilerimize ilişkin kayıtlar Amazon bulut hizmeti sağlayıcısında saklanmaktadır. Bu durumda, sizin yukarıda 2. maddede belirtilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmekle birlikte ayrıca yukarıda belirtilen bulut hizmeti sağlayıcısı üzerinden -anılan programların yurtdışı kaynaklı olmaları sebebiyle- zorunlu olarak ve gerektiği ölçüde açık rızanız alınarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt dışına aktarılacaktır.

 

​4. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.


 

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel Verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, şirketimiz tarafından sağlanan sanal mağazada tercih ettiğiniz etkinliğe bağlı olarak üye işyerlerine, mobil uygulama üzerinden etkinlik oluşturmanız halinde etkinlik onayı alınmak üzere çalışmakta olduğunuz şirketin İnsan Kaynakları Departmanı’na, günlük burç yorumu almak istemeniz halinde , şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içinde çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, Şirketimizin ana hissedarın; şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Bulut Hizmetler Kapsamında Yurtdışına Aktarılması

Müşterilerimize ilişkin kayıtlar Amazon bulut hizmeti sağlayıcısında saklanmaktadır. Bu durumda, sizin yukarıda 2. maddede belirtilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmekle birlikte ayrıca yukarıda belirtilen bulut hizmeti sağlayıcısı üzerinden -anılan programların yurtdışı kaynaklı olmaları sebebiyle- zorunlu olarak ve gerektiği ölçüde açık rızanız alınarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt dışına aktarılacaktır. 

6.Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

footer_back 1.png
bottom of page